تصفیه و ضدعفونی آب و هوا به وسیله پرتو لامپ یو وی سی

يو وی سی (UVC )
حقايق اثبات شده پرتو مادون بنفش
يكي از اشكال طبيعي انرژي الكترومغناطيس توليد شده توسط خورشيد نور مادون بنفش مي باشد.طول موج طيف نور يو- وي درست زير طيف نور مرئي قرار دارد و به چهار بخش طيفي مجزا تقسيم مي شود :
1) يو وی خلا (Vacuum UV ) با طول موج 100 تا 200 نانومتر*
2) يو وی سی (UVC  ) با طول موج 200 تا 280 نانومتر
3) يو وی بی ( UVB ) با طول موج 280 تا 315 نانومتر
4) يو وی ای (UVA ) با طول موج 315 تا 400 نانومتر

 

-nm* نانومتر معادل يك بيليونم متر است.

اولترا وايولت سی (UVC)
لامپ ماورای بنفش سی چيست ؟
تمام طيف هاي يووي توانايي كشتن و يا غير فعال كردن بسياري از انواع گونه هاي ميكروارگانيسم ها را دارند و از همتا سازي و بقاء نسل آنها جلوگيري مي كنند. انرژي يو – وي – سي با طول موج 7/253 نانومتر بيشترين اثرات ميكروب كشي را فراهم مي كند. كاربرد انرژي يووي سي براي غير فعال كردن و حذف ميكروارگانيزم ها با نام UVGI  نيز شناخته مي شود. ( اشعه ميكروب كش)

uv2

با قرار گرفتن ارگانيزم هاي ميكروبي مانند باكتري ها و ويروس ها  در مقابل پرتو يو وي سي، ساختمان و پيوندهاي مولكولي DNA (دي-ان-اي) اين عوامل تغيير يافته و توانايي شان را از دست مي دهند و عقيم و غير فعال مي گردند.
دي ان اي ( DNA ) يا اسيد ديوكسي ريبونوكليك مانند يك كاغذ كاربن (Blue print) در تكثير تصاعدي و مانند سازي ارگانيزم هاي زنده عمل مي كند و باعث افزايش جمعيت آنها مي گردد. با عقيم و سترون شدن ارگانيزم هاي ميكروبي علاوه بر از دست دادن توان صدمه زدن از تشكيل كولوني و افزايش جمعيت شان جلوگيري به عمل آمده و قابل كنترل مي گردند.
بعد از تابش UVC ارگانيزم هاي مرده ، احيا ناپذير شده و جمعيت شان به سرعت كاهش مي يابد و از بين مي روند.
لامپ هاي ميكروب زداي مادون بنفش (UVC Lamp) با قدرتي مهلك و متمركز تاثير بسيار بيشتري از انرژي مادون بنفش موجود در طبيعت براي نابودي عوامل بيماري زا را فراهم مي كند و روشي اقتباس شده از طبيعت است.

* لايه ميكروبي زنده سيستم هاي ايركانديشن (HVAC)  فقط كثيفي نيست ، ميكروب هاي بيماري زا هستند.
لايه چسبنده در حال رشدي را كه بر روي پره هاي اواپراتور دستگاه هاي ( گرما /سرما – تهويه مطبوع ( ايركانديشن) و لوله هاي تخليه و فاضلاب ها تشكيل مي شود را بسياري مردم، گل و يا رسوب لجن كثيف و چسبنده مي نامند. در واقع اين لايه ميكروبي زنده بيوفيلم نام دارد. بيوفيلم لايه زاينده فعال پيچيده اي است كه دائم در حال توليد ميكرب ها ، مولد (Mold) و باكتري ها مي باشد كه به سرعت تكثير شده رشد مي كنند.
ماده آلوده لزج به پره ها چسبيده و از اين ارگانيزم ها در مقابل ضدعفوني كننده ها محافظت مي كند.
خود بيوفيلم ها محصول نهايي متابوليزم (سوخت و ساز) هستند كه به نام تركيبات آلي فرار ( VOCS) شناخته مي شوند. وجود VOC ها در هوا زمينه عوارضي مانند : سردرد ، آبريزش چشم و بيني و بطور جدي تر بيماري ايي چون آسم و آلرژي مي گردد.
بررسي هاي بيشمار ثابت كرده اند كه سيستم هاي تهويه ‍(HVAC) رشد ارگانيزم هاي ميكروبي را توسعه داده و تقويت كرده و همچنين محلي براي تجمع و انتشار آنها هستند.
عوامل بيماري زا و باكتري هاي فرصت طلب و ويروس ها و همچنين مولد (Mold) نيز در سيستم هاي تهويه زندگي مي كنند و از اين طريق انتقال يافته و منتشر مي گردند.
ليست زير با نمونه برداري لايه سطحي بخشي از پره هاي اواپراتور ( evaporator coil) و لوله تخليه ( drain pans)، داكت ها ، فيلتر هاي انتهايي دستگاه و دفيوزرها تهيه شده است و برخي از ميكرو ارگانيزم هاي آلاينده ی سيستم را معرفي مي كند.
مهم نيست كه براي شستشوي پره ها (coil) از چه ماده اي و با چه فشاري استفاده مي كنيد، روش فوق فقط تا عمق يك اينچي (2/54cm) پره ها را تميز مي كنند در صورتي كه عوامل ميكربي و ارگانيك تا انتهاي پره ها نفوذ و زندگي كرده و سريعاً جايگزين مي گردند.
با قرار دادن و نصب لامپ هاي UVC  در مقابل خروجي كويل كاندانسور خنك كننده هوا و منبع تخليه ، تمامي ميكروارگانيزم هاي آلاينده هوا و لايه بيوفيلم توليد كننده آن را قبل از انتشار و بازگشت به سيستم با انرژي UVC از بين ببريد.

تصفیه و ضدعفونی آب و هوا به وسیله پرتو لامپ UVC

و وی سی (UVC )
حقایق اثبات شده پرتو مادون بنفش
یكی از اشكال طبیعی انرژی الكترومغناطیس تولید شده توسط خورشید نور مادون بنفش می باشد.طول موج طیف نور یو- وی درست زیر طیف نور مرئی قرار دارد و به چهار بخش طیفی مجزا تقسیم می شود :
1)یو- وی خلا (Vacuum UV ) با طول موج 100 تا 200 نانومتر*
2)یو- وی- سی (UVC  ) با طول موج 200 تا 280 نانومتر
3)یو – وی – بی ( UVB ) با طول موج 280 تا 315 نانومتر
4)یو- وی – ای (UVA ) با طول موج 315 تا 400 نانومتر
1

nm نانومتر معادل یك بیلیونم متر می باشد

اولترا وایولت سی (UVC)
لامپ ماورای بنفش سی چیست ؟
تمام طیف های یو – وی توانایی كشتن و یا غیر فعال كردن بسیاری از انواع گونه های میكروارگانیسم ها را دارند و از همتا سازی و بقاء نسل آنها جلوگیری میكنند. انرژی یو – وی – سی با طول موج 7/253 نانومتر بیشترین اثرات میكرب كشی را فراهم می كند. كاربرد انرژی یووی سی برای غیر فعال كردن و حذف میكروارگانیزم ها با نام UVGI  نیز شناخته می شود. ( اشعه میكرب كش)

2

با قرار گرفتن ارگانیزم های میكربی مانند باكتری ها و ویروس ها  در مقابل پرتو یو وی سی ، ساختمان و پیوندهای مولكولی DNA (دی-ان-ای) این عوامل تغییر یافته و توانایی شان را از دست می دهند و عقیم و غیر فعال می گردند.
دی ان ای ( DNA ) یا اسید دیوكسی ریبونوكلیك مانند یك كاغذ كاربن (Blue print) در تكثیر تصاعدی و مانند سازی ارگانیزم های زنده عمل می كند و باعث افزایش جمعیت آنها می گردد. با عقیم و سترون شدن ارگانیزم های میكربی علاوه بر از دست دادن توان صدمه زدن از تشكیل كولونی و افزایش جمعیت شان جلوگیری به عمل آمده و قابل كنترل می گردند.
بعد از تابش UVC ارگانیزم های مرده ، احیا ناپذیر شده و جمعیت شان به سرعت كاهش می یابد و از بین می روند.
لامپ های میكرب زدای مادون بنفش (UVC Lamp) با قدرتی مهلك و متمركز تاثیر بسیار بیشتری از انرژی مادون بنفش موجود در طبیعت برای نابودی عوامل بیماری زا را فراهم می كند و روشی اقتباس شده از طبیعت می باشد.

* لایه میكربی زنده سیستم های ایركاندیشن (HVAC)
* این فقط كثیفی نیست ، میكرب های بیماری زا هستند.
لایه چسبنده در حال رشدی را كه بر روی پره های اواپراتور دستگاه های ( گرما /سرما – تهویه مطبوع ( ایركاندیشن) و لوله های تخلیه و فاضلاب ها تشكیل می شود را بسیاری مردم ، گل و یا رسوب لجن كثیف و چسبنده می نامند. در واقع این لایه میكربی زنده بیوفیلم نام دارد. بیوفیلم لایه زاینده فعال پیچیده ای است كه دائم در حال تولید میكرب ها ، مولد (Mold) و باكتری ها می باشد كه به سرعت تكثیر شده رشد می كنند.
ماده آلوده لزج به پره ها چسبیده و از این ارگانیزم ها در مقابل ضدعفونی كننده ها محافظت می كند.
خود بیوفیلم ها محصول نهایی متابولیزم ( سوخت و ساز) هستند كه به نام تركیبات آلی فرار ( VOCS) شناخته می شوند. وجود VOC ها در هوا زمینه عوارضی مانند : سردرد ، آبریزش چشم و بینی و بطور جدی تر بیماری ایی چون آسم و آلرژی می گردد.
بررسی های بیشمار ثابت كرده اند كه سیستم های تهویه ‍(HVAC) رشد ارگانیزم های میكربی را توسعه داده و تقویت كرده و همچنین محلی برای تجمع و انتشار آنها می باشد.
عوامل بیماری زا و باكتری های فرصت طلب و ویروس ها و همچنین مولد (Mold) نیز در سیستم های تهویه زندگی می كنند و از این طریق انتقال یافته و منتشر می گردند.
لیست زیر با نمونه برداری لایه سطحی بخشی از پره های اواپراتور ( evaporator coil) و لوله تخلیه ( drain pans) ، داكت ها ، فیلتر های انتهایی دستگاه و دفیوزرها تهیه شده است و برخی از میكرو ارگانیزم ها ی آلاینده ی سیستم را معرفی می كند.
مهم نیست كه برای شستشوی پره ها (coil) از چه ماده ای و با چه فشاری استفاده می كنید، روش فوق فقط تا عمق یك اینچی (2/54cm) پره ها را تمیز می كنند در صورتی كه عوامل میكربی و ارگانیك تا انتهای پره ها نفوذ و زندگی كرده و سریعاً جایگزین می گردند.
با قرار دادن و نصب لامپ های UVC  در مقابل خروجی كویل كاندانسور خنك كننده هوا و منبع تخلیه ، تمامی میكروارگانیزم های آلاینده هوا و لایه بیوفیلم تولید كننده آن را قبل از انتشار و بازگشت به سیستم با انرژی UVC از بین ببرید.

 

سبد خرید
محصولی در سبد خرید شما نیست!
ادامه خرید
0
با کلیک روی صفحه نوار مقایسه مخفی می شود
مقایسه